หมายเหตุ 
 • ส่งงานแบบเอกสารออนไลน์ 
 • ตรวจงานและให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานแบบออนไลน์
 • นักเรียนสามารถแก้ไขงานแบบออนไลน์ได้ตลอดเวลา
 • ไม่ต้องส่งชิ้นงานแบบเอกสารหรือรูปเล่ม

หมายเหตุ 
 • กิจกรรมการปลูกต้นไม้ และให้เขียนคำขวัญเชิญชวน
 • หัวข้อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
 • นำ padlet มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน___________________________
หมายเหตุ 
 • นำมาใช้ในกิจกรรมการสอบวัดความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียน
 • สามารถเฉลยและอธิบายเป็นรายข้อเกี่ยวกับคำตอบที่นักเรียนเลือก 
 • ภายหลังจากการสอบ สามารถแสดงคะแนนผลการสอบได้ทันที
 • สามารถโหลดข้อมูลผลการสอบเป็นไฟล์ Excel ได้ สะดวกต่อการนำข้อมูลไปใช้
ตัวอย่างข้อมูลเกี่ยวกับ Plickers
ภาพแสดงข้อสอบและกราฟแสดงข้อมูลคำตอบที่นักเรียนเลือก


ภาพแสดงกราฟคำตอบที่นักเรียนแต่ละคนเลือก


ภาพแสดงข้อมูลสรุปผลการสอบ

ข้อมูลเพิ่มเติม 
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/biologysrk/