เกณฑ์การแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560