ผลงานการสร้างเว็บไซต์ด้วย "Google Sites"
โดยครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
แสดง 23 รายการ
เจ้าของผลงานสาขาวิชาเว็ปไซต์การเรียนการสอนหมายเหตุ
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
เจ้าของผลงานสาขาวิชาเว็ปไซต์การเรียนการสอนหมายเหตุ
นายธงชัย บุญวงศ์ ฟิสิกส์   
นายบัญชา ภาวสิทธิ์ ฟิสิกส์ Click  
นายวัฒนพงษ์ สว่าง ฟิสิกส์ Click  
นางจันทร์เพ็ญ ตอนสุข ฟิสิกส์   
นายภราดร บุญชม ฟิสิกส์   
นายสำรอง สันทาลุนัย เคมี Click  
นายศักดิ์ศรัณย์ สาทิพยจันทร์ เคมี Click  
นางสาววัชรา ขันธะพานิชย์ เคมี   
นางสาวสวาท ทองละเอียด เคมี Click  
นางสาวภัทราภรณ์ จึงสมาน เคมี   
นางสุทิน ไกรเพชร ชีววิทยา Click  
นายชาญณรงค์ มุมทอง ชีววิทยา Click  
นางสาวรัตนาวดี สมศรี ชีววิทยา   
นายรณกฤต ผลแม่น ชีววิทยา   
นางสารภี สายหอม วิทยาศาสตร์ทั่วไป   
นางสาวหรรษนันท์ ปัญญาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป   
นางสาวสร้อยสุวรรณ สมฤทธิ์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป   
นายประสาน ทองหล่อ ฟิสิกส์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
นายเจษฎา สายแสง ฟิสิกส์  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
นางสาวสุธิชา วงษา เคมี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
นางสาวสุดารัตน์ สระแก้ว เคมี  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
นายชาญณรงค์ สืบวงษ์ ชีววิทยา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
นางสาวปัทมาพร ศรีวรรณ ชีววิทยา  นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ 
แสดง 23 รายการ