ฟิสิกส์  คือวิทยาศาสตร์แขนงหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับมวลสารและพลังงาน อันตรกิริยาของมวลสารและพลังงานประกอบด้วยแขนงย่อย ๆ เช่น กลศาสตร์ ไฟฟ้า ความร้อน แสง  การศึกษาในวิชาฟิสิกส์จะมุ่งเน้นหากฎเกณฑ์ต่าง ๆ มาอธิบายปรากฎการณ์ในธรรมชาติ เช่น ทำไมวัตถุจึงตกลงสู่พื้นโลก ทำไมเราจึงมองเห็นวัตถุสิ่งของได้ ทำไมเราเคลื่อนที่ได้ การเคลื่อนที่่นั้นมีกฎเกณฑ์อย่างไร

            1. ฟิสิกส์ คือ การศึกษากฎธรรมชาติ
            2. ฟิสิกส์ คือ วิทยาศาสตร์ที่อธิบายวัตถุและพลังงาน
            3. ฟิสิกส์ คือ พื้นฐานของวิทยาศาสตร์ทั้งมวล
            4. ฟิสิกส์ คือ ความรู้ที่ได้จากการศึกษาและรวบรวมจากปรากฎการณ์ธรรมชาติ

            ความรู้ทางฟิสิกส์อาจได้มากจากการสังเกต การวัดโดยเครื่องมือวัดต่าง ๆ และนำข้อมูลนั้นมาวิเคราะห์แปลความหมายหาความสัมพันธ์จนกระทั่งสรุปเป็นหลัก การเเละกฎเกณฑ์ต่าง ๆ หรืออาจได้มาจากแบบจำลองทางความคิดซึ่งนำไปสู่การสร้างทฤษฎีเพื่ออธิบายปราก ฎการในธรรมชาติ ซึ่งกฎเกณฑ์และทฤษฎีเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีข้อมูลที่มีการค้น พบใหม่ที่มีเหตุผลน่าเชื่อถือมาหักล้าง

ปริมาณทางฟิสิกส์ และหน่วยเราสามารถแบ่งปริมาณในวิชาฟิสิกส์ออกเป็น 2 ปริมาณใหญ่ ๆ ด้วยกัน คือ ปริมาณเวกเตอร์และปริมาณสเกลาร์ 

  • ปริมาณทางเวกเตอร์ (Vector Quantity) หมายถึง ปริมาณที่มีทั้งขนาดและทิศทางการเคลื่อนที่ หรือปริมาณใด ๆ ที่ต้องบอกทั้งขนาดและทิศทางการเคลื่อนที่จึงจะได้ความหมายสมบูรณ์ เช่น แรง การกระจัด ความเร็ว ความเร่ง น้ำหนัก โมเมนต์ สัญลักษณ์กำกับบนตัวอักษรที่แทนปริมาณนััน
  • ปริมาณสเกลาร์ (Scalar Quantity)หมายถึง ปริมาณที่มีแต่ขนาดเพียงอย่างเดียว ไม่ต้องบอกทิศทางการเคลื่อนที่ก็เป็นอันที่เข้าใจ เช่น ระยะทาง อัตราเร็ว  การเปลี่ยนอัตราเร็ว  เวลา อุณหภูมิ เวลา มวล งาน ปริมาตร