วิชา: กลศาสตร์ 2
เรื่อง : Gyroscope
โดย : ดร สมพร บัวประทุม

Math for Physics
part 1 Introduction
โดย ดร. คมศิลป์ โคตมูล

Math for Physics part 2 Function Limits and continuity of function โดย ดร. คมศิลป์ โคตมูล

Math for Physics part 3 Derivative โดย ดร. คมศิลป์ โคตมูล

Cr : https://media.mwit.ac.th
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget