sci-bord

แสดง 4 รายการ
วันที่เรื่องหมายเหตุข้อมูล
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
จัดเรียง 
 
วันที่เรื่องหมายเหตุข้อมูล
12-13 ก.ย. 58 งานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "มหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา '58" ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ   
5-6 ก.ย. 58 อบรม DLIT ที่ สพม.33 ครูศักดิ์ศรัณย์, ครูสวาท รายงานไปราชการ 
21 ส.ค. 58 นิทรรศการทางวิชาการในงาน "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" ครูกลุ่มสาระวิทย์ฯ Click 
11 ส.ค. 58 การรายงานผลการนิเทศติดตามครูในโครงการการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (EBE)  แจ้งครูตามรายชื่อในเอกสารดาวโหลด และตามรายการ "ข้อมูล"  Click 
แสดง 4 รายการ
Comments