การนิเทศการสอนในชั้นเรียน โดยผู้บริหารและหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

            วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รับการนิเทศการสอนในชั้นเรียน โดยผู้บริหาร นายเสงี่ยม วงค์พล ผู้อำนวยการโรงเรียน นายธนาวิทย์ ผาธรรม รองผู้อำนวยการ นางหรรษนันท์ ปัญญาเอก หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และครูที่เข้าร่วมรับฟังการนิเทศการสอนในชั้นเรียน 
ภาพกิจกรรมการนิเทศชั้นเรียน
คลังภาพ Click 

วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ว22102 ชั้น ม.2/5  
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การหักเหของแสง
 จำนวน 2 ชั่วโมง (คาบ 5-6)
สอนโดย นางสาวศิริลักษณ์ พลวัน

วิชาโลก ดาราศาสตร์และอวกาศ ว33162 
ชั้น ม.6/7
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การแบ่งโครงสร้างของโลก
 จำนวน 2 ชั่วโมง (คาบ 8-9)
สอนโดย นางสาวสวาท ทองละเอียด