นิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
 วันที่ 21 สิงหาคม 2558

กิจกรรมการจัดสวนถาดของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย

 

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/miniaturegarden/act02.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/miniaturegarden/act011.JPG?attredirects=0

 

 

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/miniaturegarden/act03.JPG?attredirects=0


 
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/miniaturegarden/act04.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/miniaturegarden/IMG_5313.JPG?attredirects=0
 

 
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/miniaturegarden/act08.JPG?attredirects=0
 

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/miniaturegarden/IMG_5316.JPG?attredirects=0
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/miniaturegarden/IMG_5317.JPG?attredirects=0
 

 
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/miniaturegarden/act06.JPG?attredirects=0

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/miniaturegarden/IMG_5332.JPG?attredirects=0
 

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/miniaturegarden/IMG_5351.JPG?attredirects=0
 

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/miniaturegarden/IMG_5334.JPG?attredirects=0