นิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
 วันที่ 21 สิงหาคม 2558

 ตัวอย่างกิจกรรม

1. ปฏิบัติการ การวิเคราะห์วิตมินซีและการไทเทรตสาร

2. ปฎิบัติการชีววิทยาระบบทางเดินอาหารกบ ไส้เดือน และการผ่าหัวใจหมู


วีดิโอกิจกรรม Cr : Krumax