นิทรรศการทางวิชาการในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม
 วันที่ 21 สิงหาคม 2558

 ตัวอย่างผลงานการวาดภาพทางวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

 
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/phlngankarwadrupthangwithyasastr/IMG_5353.JPG?attredirects=0

 
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/phlngankarwadrupthangwithyasastr/IMG_5355.JPG?attredirects=0
 
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/phlngankarwadrupthangwithyasastr/IMG_5357.JPG?attredirects=0


          เด็กชายปารียุทธ  ทองบำเรอ
                           ชั้น ม.2/2

 
               เด็กชายสิทธิชัย  ใยมุง
                         ชั้น ม.2/2
 
             เด็กหญิงชนินาถ  ใจสุระ
                          ชั้น ม.2/2
 

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/phlngankarwadrupthangwithyasastr/IMG_5359.JPG?attredirects=0

 

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/phlngankarwadrupthangwithyasastr/IMG_5362.JPG?attredirects=0
 

เด็กหญิงอัจฉรา  บุญลับ
ชั้น ม.2/1

            
                 เด็กหญิงวิพา  อัมภรณ์
                         ชั้น ม.1/6


           
  Click ที่ภาพ เพื่อดูภาพขยาย


ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/phlngankarwadrupthangwithyasastr/IMG_5364.JPG?attredirects=0

 
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/phlngankarwadrupthangwithyasastr/IMG_5366.JPG?attredirects=0
 
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/phlngankarwadrupthangwithyasastr/IMG_5368.JPG?attredirects=0          นางสาวปริญญาณี  บุติมาลย์
                           ชั้น ม.4/2

 
             นางสาวเสาวณีย์  สิงจานุสงค์
                         ชั้น ม.5/2
 
           นายปรัชญา  สิงจานุสงค์
                          ชั้น ม.4/1
 
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/phlngankarwadrupthangwithyasastr/IMG_5370.JPG?attredirects=0

 
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/phlngankarwadrupthangwithyasastr/IMG_5376.JPG?attredirects=0

 
https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/phlngankarwadrupthangwithyasastr/IMG_5374.JPG?attredirects=0
               
                 นายพิพัฒน์พล  บุญภา
                         ชั้น ม.4/1

                   
                   นางสาวนิติยา  วิชุมา
                          ชั้น ม.6/4
            
                 นางสาวณัฐราภรณ์  พรมศรี
                             ชั้น ม.4/3

https://sites.google.com/a/srk.ac.th/sci/drawing/phlngankarwadrupthangwithyasastr/IMG_5372.JPG?attredirects=0

นายกรทิพย์  เบ็ญคุ้ม
ชั้น ม.6/4

            
             


           
  Click ที่ภาพ เพื่อดูภาพขยาย