กิจกรรมครู

อบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล 
ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) 
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน พ.ศ. 2558   
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33


Comments